Tilbage

Erfaringsværksted


Arbejdsformer og værdigrundlag – bevægelse fra oplevelse til erfaring og formidling af generaliseret erfaring.

Nærværende tekst er tænkt som en skabelon/model for gennemførelse af et erfaringsværksted. Hensigten med et erfaringsværksted er at øve deltagerne til at blive fortrolige med at bevæge sig fra subjektive oplevelser til erfaring, der kan deles med andre.

I sådanne øvelser er intentionen også, at blive bedre til:

 • at kunne generalisere ud fra egne og andres erfaringer.
 • at udvikle faglige begreber og værdier, som grundlag for det pædagogiske arbejde.
 • at beskrive, hvad der kendetegner en god pædagog.

Der arbejdes i grupper af 4-5 deltagere. Tiden kan variere fra 1½ til 4 timer, afhængigt af problemstilling og antallet af grupper. Anbefalet antal deltagere mellem 8 og 30. Ved flere end 30 deltagere dannes der to hovedgrupper, og der afsluttes eventuelt med den supplerende afslutning (omtalt sidst i dokumentet).

Forløbet i arbejdsgrupperne forløber i fem faser og afsluttes med at grupperne fremlægger resultatet af deres drøftelser.

1. Beskrivelse af en positiv oplevelse, værdi, egenskab.

Hver deltager formulerer skriftligt (max 1 A4-side) en oplevelse, værdi eller egenskab, der har udgangspunkt i en pædagogisk situation eller forløb, og som er oplevet som positiv.

Du skal have været aktør i det beskrevne og der skal være tale om noget som har gjort indtryk eller har stor betydning/værdi for dig.

I beskrivelsen af den pædagogisk situation eller forløb, kan der lægges vægt på forhold som hændelsesforløb, dine intentioner, hvad tænkte du i situationen, hvad tænkte du (umiddelbart) bagefter, hvad var I sammen om, hvad tror du de andre tænkte, etc.

2. Fra oplevelse til erfaring.

På skift udfolder hver deltager sin det formulerede. Hensigten er, at der skal ske en bearbejdning, så det beskrevne kan formidles til andre.

Som en hjælp til at udfolde din oplevelse eller erfaring, kan du beskrive hvilke forhold du selv finder afgørende eller som havde betydning for at den beskrevne situation opleves som vellykket:

 • Var der noget signifikant ved denne situation, som adskilte den fra andre?
 • Hvordan vil du beskrive resultatet og udbyttet for brugeren/brugerne?
 • Kan du begrunde, hvorfor det blev en succes?
 • Kan du beskrive den udvikling der fandt sted under processen?
 • Hvilken rolle havde du som pædagog?
 • Hvad kendetegner dit samspil med brugeren/brugerne eller andre personaler?
 • Var situationen planlagt, spontan, fri eller planlagt?
 • Hvordan vil du karakterisere/beskrive stemningen eller atmosfæren?
 • Hvordan tror du brugeren oplevede situationen?
 • Hvilke egenskaber, kompetencer eller evner hos dig selv tilskriver du den vellykkede situation?
 • Ved du hvordan du en anden gang kan opnå noget tilsvarende?

Det er vigtigt at deltagerne forholder sig aktivt lyttende og spørgende (afdækkende) under præsentationsrunden i gruppen, da målet er at hjælpe hinanden med at fremkalde og udfolde sine oplevelser, så det særlige kan komme så tydeligt frem som muligt.

3. Fra det individuelle til det generaliserede

Man skal nu forsøge at generalisere ud fra de individuelle erfaringer.

 • Hvilke af de erfaringer der er blevet præsenteret mener du kan have gyldighed i andre sammenhænge/situationer, end der hvor de er gjort?
 • Kan erfaringerne overføre til andre pædagogisk sammenhænge eller institutioner?
 • Er der umiddelbare sammenfald eller ligheder med i præsenterede roller, samspil, processer?
 • Hvor er der afgørende forskelle, som ikke er fælles, men som er i modstrid eller konflikt med hinanden? Er der nogen (umiddelbar) forklaring?
4. Hvad kendetegner en god pædagog, godt pædagogisk arbejde, værdigrundlag.

I gruppen skal man nu forsøge at beskrive: Hvad man forstår du ved en god pædagog og godt pædagogisk arbejde i al almindelighed. Hvad er et godt (pædagogisk) værdigrundlag?

 • Med udgangspunkt i samtalerne om jeres erfaringer skal I nu finde frem til formulering og begreber, som I mener vil kunne dække jeres opfattelser af en god pædagog, et godt værdigrundlag og pædagogisk arbejde.1
 • Hvis muligt, find nogle konkrete eksempler, til at belyse jeres opfattelser.
 • Resultatet af opsummeringen skrives på plancher.
5. Nye aspekter der kan tilføjes den oprindelige beskrivelse.

Der afsluttes med en individuel refleksion, hvor hver deltager skal sætte ord på sin egen læreproces, på baggrund af den problemstilling der er rammen for erfaringsværkstedet.

6. Fremlæggelse.

De enkelte grupper fremlægger deres konklusioner på skift i plenum.

Supplerende del:

Forløbet gentages, men deltagelse af en repræsentant fra hver gruppe, som nu samles i én gruppe. Punkterne 1-5 gentages og afsluttes med enten et (konkluderede) fremlæg for alle de deltagende.

Alternativt kan der udfærdiges en skriftlig redegørelse, som efterfølgende fremsendes eller udleveres til de deltagende.

 


fdp-download-115x34

Kontaktformular