Pædagogisk handleplan
Tilbage

Pædagogisk handleplan


Skabelon til udarbejdelse af individuelle handleplaner indenfor special området.

Af Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2013
Den individuelle handleplan er et professionelt værktøj, der er en del af fundamentet ved årlige statusmøder og en hjælp til at opretholde fokus på målsætninger. Handleplanen tager udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn, hvor grundopfattelsen er at forstå mennesket som en helhed. Alle er født med de samme anlæg til udvikling – og dermed også retten til at udvikle sig. Dette indebærer, at der lægges vægt på betydningen af både fortid, nutid og fremtid, samt de menneskelige relationer, den enkelte indgår i.

Den individuelle handleplan omfatter en analysedel, en handledel og endelig en evalueringsdel.


Analysedel


Analysedelen består af en beskrivelse af personens livshistorie, efterfulgt af pædagogisk analyse og til sidst en udviklingsbeskrivelse.

1. Livshistorie

Ved udarbejdelse af et overskueligt resume over beboerens liv og historie vil man kunne finde oplysninger hos beboeren/brugeren, forældrene, pårørende, lægen, neurologisk ambulatorium, oligofreniteam, socialcentre, tidligere ansatte, nuværende og tidligere bo- og arbejdssteder, etc.

1.2 – Historien nedskrives og opdeles således:

Fødsel, alder, årstal og begivenhed.

2. Pædagogisk analyse

Den pædagogiske analyse er et analyse- og planlægningsredskab, der har til formål at omformulere de medicinske diagnoser til pædagogiske problemstillinger og handlemuligheder. Personens problemstillinger inddeles i funktionshæmninger og handicaps.

2.1 – Funktionshæmninger

Er medfødte eller erhvervede skader af sansemæssig, neurologisk og fysiologisk karakter. Funktionshæmninger kan være: Hjerneskader, spasticitet, epilepsi, manglende eller nedsat syn, kromosomdefekter eller lignende.

2.2 – Handicaps

Handicaps er ydre miljømæssige forhold, der virker hæmmende eller ødelæggende for udviklingen. Handicaps kan være:

♦  Samfundet (manglende ressourcer, tid).
♦  Personalet (manglende viden, omsorg og tiltaleformen).
♦  Forældrene (overbeskyttelse, holdninger).
♦  Tidligere fikseringer.
♦  Bivirkninger af medicin.
♦  Institutionsanbringelse.
♦  At leve under forhold der ikke muliggør en normal udvikling.

Der vil være tale om et særligt handicap, når man fokuserer alene på funktionshæmningerne og på at kompensere for disse. Derved kan man komme til at overse eller underprioritere, at den funktionshæmmede person først og fremmest skal have dækket sine basale behov ligesom alle andre mennesker. Samme form for kærlighed, tryghed, kommunikation, oplevelser, erfaringer, udfordringer, leg osv.

2.3 – Analysens fem elementer eller aspekter

A. Det medicinske aspekt

Herunder beskrives personens funktionshæmninger / skader og af hvilke ydre forhold eller handicaps, der i øvrigt hæmmer hans udvikling (objektive udsagn).

B. Det konkrete aspekt

Herunder beskrives personens konkrete vanskeligheder afledt af funktionshæmninger og handicaps.

C. Det psykologiske, følelsesmæssige og udviklingsmæssige aspekt

Herunder beskrives dels hvilke udviklingsmæssige konsekvenser funktionshæmninger og handicaps har for personen og dels personens følelsesmæssige oplevelse af disse vanskeligheder. (Personalets fortolkning af udsagn)

D. Det adfærdsmæssige aspekt

Herunder beskrives hvordan personen reagerer adfærdsmæssigt på sine oplevede problemer. (Problemadfærd). Det adfærdsmæssige aspekt kan bruges som måleredskab til at vurdere, om personalets handlinger modsvarer NNs behov?

E. Det pædagogiske aspekt

Herunder beskrives, hvordan personalet kan handle eller kompensere. Dels i forhold til de konkrete funktionshæmninger og handicaps og dels i forhold til virkningerne af disse.

2.4. Sammenfatning

Sammenskriv de pædagogiske aspekter af NN’s problematikker fra den pædagogiske analyse.

3. Udviklingsbeskrivelse

Udviklingsbeskrivelsen er et redskab til først og fremmest at finde beboerens eller brugerens ressourcer, for på den baggrund at vurdere beboerens udviklingsalder (med respekt for beboerens faktiske levealder). Derved får personalet en forståelse for hvilke krav og forventninger, de kan have til den enkelte beboer/bruger.

Udviklingsbeskrivelsen inddeles i følgende udviklingsområder: Kognitiv-, sproglig-, psykisk-, og kommunikativ udvikling. Nedenstående er en række ikke fyldestgørende eksempler på de forskellige udviklingsområder:

3.1 Kognitiv beskrivelse

Rækkefølger, rum- og retningssans, forestillingsevne, signal- og symbol forståelse, imitation, egocentrisk-, animistisk-, magisk-, konkret-, fantasifuld tænkning, kunne danne associationer, intuitiv-, logisk- og abstrakt tænkning, opmærksomhed, nysgerrighed, tidsfornemmelse, pengeforståelse, læse/skrive færdigheder, ….

3.2 Sproglig beskrivelse

Begrebsforståelse (impressiv), sprogudtryk (ekspressiv), generaliseringsevne, erfaringsdannelse, …

3.3 Psykisk beskrivelse

Basal tillid og følelsesmæssig tilknytning, progression (lyst), regression (ulyst/angst), selvhævdelse, selvstændighed, samvittighed, normdannelse, selvtillid, følelsesudtryk af sorg, vrede, glæde og lyst, identifikation, tillid til andre, identitet (køn), seksualitet, personlighed, selvfølelse og indlevelsesevne, …..

3.4 Kommunikativ beskrivelse

Midler: Sprog, gestus, tegn, ….
Samspil med andre, social udvikling, sociale relationer, ….

3.5 Sammenfatning

Sammenskriv hvorledes der skal handles i forhold til NNs ressourcer.


Handledel


Konklusion

Sammenskriv sammenfatningen fra den pædagogiske analyse og sammenfatningen fra udviklingsbeskrivelsen.
Der er nu to handleperspektiver, de indeholder ofte de samme elementer og er hinandens forudsætning.

Handleplanen for NNs problemstillinger kan nu tilrettelægges ud fra de ressourcer NN har lige nu – og det er muligt at sikre sig at møde NN, hvor han/hun befinder sig lige præcis nu.

Mål

Prioriter realistiske mål og delmål.

Indhold

Beskrivelse af og begrundelse for aktiviteter i en given periode.

Metoder

Beskrivelse af, på hvilken måde og med hvilke hjælpemidler beboeren/brugeren kan udvikle sig mod de opstillede mål.
Der tages højde for:

♦  Fysiske rammer
♦  Forudsigelighed
♦  Den pædagogisk ansvarlige

 


Evaluering


Her beskrives:

♦  Hvornår vil det ansvarlige personale evaluere?
♦  Hvem skal evaluere?
♦  Hvordan vil personalet vurdere og undersøge om målet er nået?

 


facebookshare_logo_115x34 fdp-download-115x34

Kontaktformular